Проект УСПЕХ

                                                              КЛУБОВЕ: 1; 2; 3; 4

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001

„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

„УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

УСПЕХ

Професионална гимназия „Стефан Караджа” град Елхово

Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – ЯмболЦелева група по проекта са всички държавни и общински училища, без средищните училища.

От началото на месец февруари 2012 г.  Професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово работи по проект „Успех”, който се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

Проект „Успех” стартира от 1 февруари тази година, като основната цел е учениците да участват в занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите.

Ръководител на проект „Успех” е Директорът на Професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово, инж. Христо Петев, координатор по проекта е инж. Таня Михнева, а счетоводител по проекта е Пенка Бобева.

В професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово има създадени клубове по Етнография с ръководител Виолета Илчева, клуб по Изработване на презентации и клипчета с ръководител Елена Иванова, клуб по Екоразходки и опознаване на природата с ръководител Георги Янев и клуб по Общочовешките ценности в религиите – мост на толерантност с ръководител Станимир Сотиров. Общо 60 ученика от Професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово са включени в проекта, като във всяка група има по 15 ученика. Принципно проектът е с програмен период от 3 години, като за всяка година ще се изготвя отделна програма.

gif maker
Gif maker

Продължават дейностите в различните клубове по проект „Успех” в Професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово. Този път официални представяния имаха клубовете „Общочовешките ценности в религиите – мост на толерантност” с ръководител Станимир Сотиров и „Презентации и клипчета” с ръководител Елена Иванова.

В следобедния ден на 17 април /вторник/, в една от класните стаи на професионалната гимназия, клубът по „Общочовешките ценности в религиите – мост на толерантност” проведе първото си официално представяне пред учители, ученици, гости и медии.

Целта на този клуб е учениците да научат за основните религии – християнството, исляма и будизма. Самото представяне се проведе в три части. В първата част бе разгледано сътворението на света според християнската религия. Във втората част бе представена анкета на религиозна тематика, в която учениците предварително са раздали на граждани от Елхово с различни професии, а резултатите от анкетите бяха разгледани и обсъдени по време на презентацията на втората част. Третият етап бе посветен на „Великденските празници” като организаторите се погрижиха този етап да премине под формата на състезание, където учениците бяха разпределени в два отбора, а жури на това състезание бяха колегите ръководители на другите три клуба по проект „Успех” в Професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово.

Ден по късно на 18 април /сряда/ клуб по „Презентации и клипчета” с ръководител Елена Иванова представи заинтригуващи презентации на две важни теми, а именно: „Имаш избор СПИН или ЖИВОТ” и „Ромите – поминък и бит”. Чрез добре направени мултимедийни презентации съчетани с приятна и подходяща музика, учениците и ръководителя на клубът представиха на събралите се гости, учители, ученици и медии двете избрани теми.

В първата презентация учениците представиха болестта СПИН, начините и за предаване, методите за предпазване от нея, както и къде могат да се направят анонимни изследвания за болестта.
Във втората презентация бе представен ромския етнос, традициите, корените на зараждане на този етнос в Европа, културата и бита.